Sản phẩm hợp tác cùng HDmotion.

VFX: HDmotion

3D Visual: RaveeMotion

Customer: TQQ